خدمات حمل و نقل بين المللي

الف – ارائه مبلغ برآوردي كرايه حمل به صورت Budget Rate ( حسب درخواست)

ب – ارائه مناسبترين قيمت حمل با اعتبار يك تا سه ماهه و ضمانت انجام عمليات بر اساس شروط تعيين شده ( حسب درخواست )

ج – ارائه مشاوره تخصصي عمليات حمل از نقطه شروع استعلام ، بسته بندي ، بازرسي ، تامين جرثقيل ، انبارداري ، عمليات گمركي و ترخيص ،بارگيري ، حمل و…. تا نقطه تحويل در مقصد

د – ارائه مشاوره تخصصي در زمينه محمولات مناسب واردات و صادرات به تناسب هر منطقه

ه – ارائه مشاوره تخصصي در زمينه رفع موانع اسناد تجاري ، بازرگاني و مالي در جهت مقابله با تحريم ها

و – ارائه مشاوره تخصصي در زمينه راهكارهاي تهاتر كالا

ز – ارائه مشوقهاي مالي و اعتباري در محمولات پروژه اي و يا محمولات با شرايط ويژه